1. Definities

Arrangement: alle diensten en producten die Uitje-boeken.nl aanbiedt..

Deelnemer: de individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon die feitelijk deelneemt aan of die gebruik maakt van een arrangement.

Groepsarrangement: arrangement voor in beginsel meer dan 12 personen. 

Locatie: de met zorg gekozen Uitje-boeken.nl partnerlocatie waar de uitvoering van het arrangement plaatsvindt.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van een derde een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materialen van de organisator.

Organisator: Conversie Boosters VOF , gevestigd te Nieuw Heeten (KVK 81133758)

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de organisator jegens de opdrachtgever verplicht een bepaalde arrangement te organiseren.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan het verzenden van een aangetekende brief per reguliere post en/of het versturen van een e-mailbericht.

2. Werkingssfeer

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Uitje-boeken.nl gesloten overeenkomsten en op deelname aan alle activiteiten die door Uitje-boeken.nl worden aangeboden.

Deze algemene voorwaarden prevaleren ten allen tijde boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij Uitje-boeken.nl schriftelijk met de opdrachtgever overeenkomt.

Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Uitje-boeken.nl.

De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.

3. Totstandkoming overeenkomst

Alle boekingen en aanbiedingen van Uitje-boeken.nl zijn bindend zodra deze zijn geboekt en afgerekend.

De opdrachtgever dient voor het sluiten van een overeenkomst met de organisator handelingsbekwaam te zijn. In geval van handelingsonbekwaamheid dient de opdrachtgever rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden.

4. Uitvoering en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever dient wijzigingen van de overeenkomst schriftelijk door te geven aan Uitje-boeken.nl. Dit is mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het arrangement. Afhankelijk van de aard van de wijziging, kan Uitje-boeken.nl de met de wijziging gepaard gaande kosten aan opdrachtgever in rekening brengen.

Indien Uitje-boeken.nl niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient Uitje-boeken.nl dit zo spoedig mogelijk en indien mogelijk met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.

Het aantal opgegeven deelnemers voor een groepsarrangement kan tot twee weken voor aanvang van het arrangement worden gewijzigd met inachtneming van maximum wijziging van 10% van het totaal opgegeven deelnemers.

5. Annulering door opdrachtgever

Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is mogelijk door middel van een e-mail te versturen aan Uitje-boeken.nl

Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is de opdrachtgever in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:
– Tot 90 dagen voor de afgesproken datum: 10% van het afgesproken bedrag.
– Van 90 tot 60 dagen voor de afgesproken datum: 25% van het afgesproken bedrag
– Van 60 tot 20 dagen voor de afgesproken datum: 50% van het afgesproken bedrag

Indien annulering plaatsvindt binnen 20 dagen voor aanvang is de opdrachtgever 100% verschuldigd van het afgesproken bedrag.

6. Annulering door Uitje-boeken.nl en overmacht

Indien Uitje-boeken.nl door bijzondere omstandigheden niet aan haar verplichtingen kan voldoen zal zij trachten om de opdrachtgever een passende oplossing aan te bieden. Dit geldt ook in geval van overmacht. Van overmacht is in beginsel sprake, indien TB Events na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van onder andere, maar niet uitsluitend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de Uitje-boeken.nl als bij derden, van wie Uitje-boeken.nl de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Uitje-boeken.nl ontstaan.

7. Aansprakelijkheid

Uitje-boeken.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze bij de wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst of het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, voor zover van toepassing, overtreffen.

De deelnemer en/of opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten

8. Klachten

Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert en de tekortkoming ter plekke door Uitje-boeken.nl of haar partners niet naar tevredenheid opgelost kunnen worden, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen acht werkdagen nadat het arrangement plaatsvond schriftelijk te melden aan Uitje-boeken.nl Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking hebben.

9. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10. Geschillen

Alle geschillen welke tussen Uitje-boeken.nl en opdrachtgever en/of deelnemer mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomsten zullen worden beslecht worden door een daartoe bevoegde rechtbank in Gelderland.

11. Bijzondere kosten

Indien Uitje-boeken.nl wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de opdrachtgever en een derde (bijvoorbeeld een toeschouwer), dan dient de opdrachtgever de daaruit voor Uitje-boeken.nl voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstand) volledig aan Uitje-boeken.nl te vergoeden.

Alle overige bijzondere kosten van Uitje-boeken.nl voortvloeiend uit de relatie met de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever voor zover dit redelijk is. Hieronder valt onder andere buitengerechtelijke incassokosten.

12. Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden niet van kracht nadat Uitje-boeken.nl en opdrachtgever dat schriftelijk zijn overeengekomen.